Penodwyd SQW i arwain Panel Gwerthuso Cenedlaethol Annibynnol o Gronfeydd Buddsoddi

Datganiad i'r wasg a gyhoeddwyd ar ran SQW

Mae SQW yn arwain consortiwm sy’n cynnwys Cambridge Econometrics a Steer Davies Gleave, sydd wedi’u penodi i werthuso effaith Cronfeydd Buddsoddi datganoledig mewn un ar ddeg o ardaloedd yn y Deyrnas Unedig dros y pum mlynedd nesaf.

Mae’r Cronfeydd Buddsoddi’n rhan allweddol o bob Bargen Ddinesig/Datganoli/Twf Lleol yr ardaloedd, ac maent yn darparu cyllid y gall cymdogaethau ei ddefnyddio gydag elfen uchel o hyblygrwydd: mae’n fater i bob cymdogaeth ddatblygu ac arfarnu’r prosiectau y bydd y Gronfa Fuddsoddi’n eu cefnogi.  Mae’r Cronfeydd yn amrywio o £450 miliwn i £1.1 biliwn, i’w buddsoddi dros yr 20-30 mlynedd nesaf.

Fel rhan o roi’r hyblygrwydd mwyaf i gymdogaethau, ond hefyd i sicrhau gwerth am arian, mae pob Cronfa Fuddsoddi’n ddarostyngedig i Adolygiad Gateway.  Dyfarnwyd y contract i SQW a’u partneriaid asesu effeithiau economaidd ar gyfer buddsoddiad pob ardal i borthi’r broses Gateway hon.  Hysbysir hyn gan gyfres o fframweithiau monitro a gwerthuso a saernïwyd yn lleol, fydd wedyn yn hysbysu’r gorchwyl o gasglu a dadansoddi data yn y dyfodol.