Hysbyseb am Gadeirydd y Bartneriaeth Twf Economaidd Rhanbarthol

Hysbyseb am Gadeirydd y Bartneriaeth Twf Economaidd Rhanbarthol

Fel rhan o’r Fargen Ddinesig, mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn chwilio am unigolyn i Gadeirio’r Bartneriaeth Twf Economaidd Rhanbarthol (REGP), sydd wrthi’n cael ei sefydlu ar hyn o bryd.

Bydd y Bartneriaeth Twf Economaidd Rhanbarthol yn cynghori’r Cyd-Gabinet yn uniongyrchol ac fe fydd yn gyfrifol am adolygu’r Strategaeth Economaidd Ranbarthol ac yn cynghori ar gynigion buddsoddi’r Fargen Ddinesig.  Bydd ganddi hefyd rôl eiriolaeth, gan hyrwyddo’r Rhanbarth fel un o’r prif leoliadau i fuddsoddi ynddo ac i ymweld eg ef.  

Disgrifiad o’r Rôl

Bydd y Cadeirydd yn gyfrifol am:

 • Arwain y Bartneriaeth Twf Economaidd Rhanbarthol, gan sicrhau’i bod yn cyflawni’i chyfrifoldebau;
 • Cadeirio cyfarfodydd Bwrdd y Bartneriaeth Twf Economaidd Rhanbarthol, gan gasglu a chyfuno safbwyntiau a fynegwyd gan bob grŵp o randdeiliaid, a phan fo angen, dod  i gonsensws;
 • Cyfathrebu a chynrychioli argymhellion y Bartneriaeth Twf Economaidd Rhanbarthol gerbron Cabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd;
 • Bod yn wyneb amlwg ar ran, ac yn eiriolwr dros y ddinas-ranbarth, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, ar ran y Bartneriaeth Twf Economaidd Rhanbarthol a’r Cydbwyllgor.

Os dewisir y Cadeirydd cyn y Bwrdd, yna fe fydd y rôl hefyd yn cynnwys dewis Bwrdd y Bartneriaeth Twf Economaidd Rhanbarthol a sicrhau bod ganddo’r sgiliau a’r profiad priodol i gyflawni’i gylch gwaith.

Cyfnodau’r Penodiad

Penodir y Cadeirydd ar sail cyfnod penodol o ddwy flynedd, gydag uchafrif y cyfnodau wedi’u cyfyngu i ddau.  Bydd yr ymrwymiad amser, er ei fod yn hyblyg, yn 2 ddiwrnod y mis ar gyfartaledd, er y bydd lefel yr ymrwymiad yn codi a gostwng drwy’r cyfnod.  Telir treuliau priodol ar gyfer y swydd.

Sgiliau a Phriodoleddau sy’n Ofynnol

Dylai’r Cadeirydd feddu ar y sgiliau a’r priodoleddau a ganlyn:

 • Dealltwriaeth o dwf economaidd, a pholisïau cysylltiedig, o fewn a’r tu allan i’r rhanbarth, a’r tu hwnt i Gymru;
 • Y gallu i feddwl yn strategol;
 • Yn wleidyddol graff, ac yn gallu deall ac amgyffred y cyd-destun llawn drwy’r hyn y mae’r Bartneriaeth Twf Economaidd Rhanbarthol yn gweithredu;
 • Lefel uchel o sgiliau gwrando, gan sicrhau y caiff yr holl randdeiliaid mewnol ac allanol ddweud eu dweud a’u bod yn teimlo bod eu barn wedi’i hystyried;
 • Y gallu i gynrychioli ystod o safbwyntiau ac i ddatblygu consensws;
 • Y gallu i gael at, i fagu ac i gynnal rhwydweithiau cryfion ac effeithiol a chysylltiadau gweithio ledled pob sector, ar lefel uwch-arweinydd;
 • Sgiliau cyfathrebu a chyflwyno graenus;
 • Sgiliau eiriol ardderchog.

Cefndir a Phrofiad sy’n Ofynnol

Dylai’r Cadeirydd feddu ar y cefndir a’r profiad a ganlyn:

 • Bod yn aelod cyfredol o gymuned fusnes yn y sector preifat;
 • Profiad o weithio yn neu gyda’r sectorau preifat, cyhoeddus neu ddinesig;
 • Profiad o gadeirio sefydliadau sy’n cynnwys uwch-randdeiliaid a chanddynt safbwyntiau gwahanol;
 • Profiad helaeth fel uwch-arweinydd;  
 • Bod â rhwydwaith eang o gysylltiadau cyhoeddus, preifat ac yn y llywodraeth sy’n ymestyn drwy’r rhanbarth a’r tu hwnt i Gymru;
 • Profiad o gynrychioli sefydliad ar lefel leol a chenedlaethol, yn cynnwys ymdrin â sylw gan y cyfryngau.

Ymgeisio am y rôl fel Cadeirydd

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymgymryd â rôl y Cadeirydd, a fyddech cystal ag anfon copi o’ch  CV, gyda datganiad ategol byr (heb fod yn fwy nag 1 ochr o A4), at jday@cardiff.gov.uk.  Y dyddiad cau ar gyfer eu derbyn yw 5yp, dydd Gwener, yr 20fed o Hydref, 2017.  Gellir gweld rhagor o fanylion ynglŷn â rôl Cadeirydd y Bartneriaeth Twf Economaidd Rhanbarthol yn Adroddiad Cabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd o’r 14eg o Orffennaf, 2017, y gellir ei gyrchu yma.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd, cysylltwch, os gwelwch yn dda, â Jonathan Day ar  029 2078 8573, neu drwy e-bost yn jday@cardiff.gov.uk.