Etholwyd Y Cynghorydd Andrew Morgan Yn Gadeirydd Cabinet Rhanbarthol Bargen Ddinesig Prifddinas-ranbarth Caerdydd Cymru

Etholwyd y Cynghorydd Andrew Morgan heddiw (y 30ain o Fehefin) yn Gadeirydd Cabinet Rhanbarthol Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR). 

Etholwyd Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf yn unfrydol i’r rôl gan arweinwyr y naw awdurdod lleol arall sy’n bartneriaid ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd yng nghyfarfod cyffredinol blynyddol y Cabinet Rhanbarthol.

Dywedodd y Cynghorydd Morgan: “Mae’n fraint enfawr imi gael fy ethol i’r rôl hon.  Hoffwn dalu teyrnged i’r Arweinwyr a’r swyddogion sydd wedi dod â’r Fargen Ddinesig i’r safle hwn, yn enwedig o ran dod i gytundeb ar drefn lywodraethu ac atebolrwydd y Cabinet Rhanbarthol. 

“Gan weithio â rhanddeiliaid, ac yn neilltuol fusnesau, fe wnawn greu newid economaidd a chymdeithasol ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd, drwy well trafnidiaeth, cefnogi arloesedd, gwell rhwydwaith digidol, datblygu sgiliau, cefnogi menter a thwf busnes, a thrwy ddatblygiadau tai ac adfywio.”

Etholwyd y Cynghorydd Peter Fox, Arweinydd Cyngor Sir Fynwy, a’r Cynghorydd Huw Thomas, Arweinydd Cyngor Dinas Caerdydd, fel Is-gadeiryddion y Cabinet Rhanbarthol.

Mae Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn fargen gwerth £1.2 biliwn i ddatgloi twf economaidd sylweddol ledled Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Amcanion penodol y Fargen yw: gwella cynhyrchiant, goresgyn diweithdra; adeiladu ar sylfeini arloesedd; buddsoddi mewn seilwaith ffisegol a digidol; darparu cymorth i fusnesau; a sicrhau y teimlir unrhyw fuddion economaidd ledled y rhanbarth.

Sefydlwyd y Cabinet Rhanbarthol yn 2016 i ddarparu’r arweinyddiaeth, y weledigaeth a chyfeiriad strategol ar gyfer Prifddinas-Ranbarth Caerdydd; i helpu i lunio a rheoli rhaglen a strwythur y Fargen Ddinesig; i integreiddio a chyfunioni agenda’r Fargen Ddinesig â’r Metro; i flaenoriaethu prosiectau sy’n dangos y potensial i gyflawni gwir welliannau economaidd ledled y rhanbarth; i greu llwyfan sicr ar gyfer datblygiad gan annog cyfunioni swyddogaethau a gweithgareddau perthnasol a chymhwyso cronfeydd yn strategol fel rhan o ymagweddiad Dinas-Ranbarth llwyr integredig; i ymgysylltu â rhanddeiliaid ehangach i annog ac i gefnogi dull cydweithredol o weithredu i wneud Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn llwyddiant.

Mae’r Fargen Ddinesig yn cynnwys cyllid gwerth £734 miliwn ar gyfer Metro De Cymru, y darperir mwy na £500 miliwn ohono gan Lywodraeth Cymru, a £125 miliwn gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig.

Llofnodwyd Bargen Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn ffurfiol ar y 1af o Fawrth, 2017, ac fe ddechreuodd y rhaglen ar gyfnod pontio.
Ei chytundeb gyllido gyntaf oedd buddsoddiad o £37.9 miliwn i gefnogi datblygiad clwstwr diwydiant Lled-ddargludydd Cyfansawdd yn ne-ddwyrain Cymru.  

Disgwylir y bydd y prosiect yn trosoleddu hyd at £375 miliwn o fuddsoddiad gan y sector preifat dros y pum mlynedd nesaf, ac yn creu hyd at 2,000 o swyddi uwch-dechnoleg o werth uchel, gyda’r potensial ar gyfer cannoedd yn ychwanegol o swyddi yn y gadwyn gyflenwi ehangach a’r datblygiad clwstwr. 

Caiff cyfleuster hollol arloesol ei adeiladu ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd i roi to uwchben datblygiadau cymwysiadau Lled-ddargludydd Cyfansawdd a gweithgynhyrchu Lled-ddargludydd Cyfansawdd cyfaint uchel, gan helpu’n sylweddol i sefydlu Clwstwr Lled-ddargludydd Cyfansawdd cyntaf y byd yn y rhanbarth.

Y deg awdurdod lleol yw: Blaenau Gwent, Pen-y-bont ar Ogwr, Caerffili, Caerdydd, Merthyr Tudful, Sir Fynwy, Casnewydd, Rhondda Cynon Taf, Torfaen, a Bro Morgannwg.