Cyfarfodydd ac Agendâu

Cyfarfodydd ac agendâu

Gyfrifon

Yn unol â'r gofynion statudol, cymeradwyodd Cydbwyllgor Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, yn ei gyfarfod ar 24 Medi 2018, y dylid cyhoeddi ei gyfrifon drafft, heb eu harchwilio, yn unol â'r dyddiad cau sef 30 Medi. Nid yw archwilwyr allanol y Cydbwyllgor wedi cwblhau eu harchwiliad a chyhoeddi eu barn archwilio eto gan nad yw materion technegol sy'n ymwneud ag archwiliad 2017/18 o gyfrifon Cerbyd Pwrpas Arbennig (Compound Semi-Conductor Foundry Ltd) y pwyllgor wedi'u cwblhau.

Mae trefniadau wedi'u gwneud i'r materion sydd heb eu datrys gael eu cwblhau cyn gynted â phosibl, a fydd yn caniatáu i'r cyfrifon terfynol, wedi’u harchwilio, gael eu cyhoeddi.